CLB Phát Triển Ý Tưởng Khoa Học

Đại học Nông Lâm Tp.HCM


You are not connected. Please login or register

Việc làm Tháng 9

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Việc làm Tháng 9 on Wed Sep 30, 2009 6:52 pm

Admin


Admin
tuy?n Quality Assurance Staff (hh 21/10)Zuellig Pharma Vi?t Namtuy?n Quality Assurance Staff (hh 21/10)
Zuellig Pharma
Vi?t Nam là Công ty hàng ??u trong l?nh v?c phân ph?i D??c ph?m và các
s?n ph?m ch?m sóc s?c kh?e t?i Châu Á Thái Bình D??ng.

Starting
out in Asia over 60 years ago, Zuellig Pharma has established itself as
the leading healthcare distribution solution specialist in the region.

We are expanding our business nationwide and therefore having more job opportunities for you.
L?nh v?c ho?t ??ng: Healthcare distribution solution
N?m thành l?p: 1994
S? nhân viên: 1000
Các chi nhánh: Head Office and Warehouse in Hanoi:
Zuellig Pharma Vietnam Ltd. - Sai Dong B Industrial Park, Long Bien District, Ha Noi

Rep. Office in HCMC.:
Zuellig Pharma Vietnam Ltd. - Saigon Trade Center, Unit 801, 37 Ton Duc Thang St., Dist. 1, HCMC.

Warehouse in HCMC.: Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District, HCMC.

Mã công vi?c: KV35A618B7 Ngành ngh?: QA/QC
??a ?i?m: H? Chí Minh Lo?i hình: Nhân viên chính th?c
L??ng: Th?a thu?n Hình th?c: Toàn th?i gian
C?p b?c: Nhân viên B?ng c?p:
?? tu?i: 23 - 35 Ph? c?p: N/A
Gi?i tính: Nam/N? H?n chót n?p h? s?: 21/10/2009

Mô t? Công vi?c

* Duties and Responsibilities

1. Documentation

- Manage the QA document achieve

- Distribute and withdraw QMS document in accordance with document control policy

- Review and ensure the SOPs of warehouse and delivery process as in line with GSP and ISO/GSDP standards

- Coordinate with QA team, warehouse, and delivery mangement to monitor CAPA

2. Internal quality audit

-
Establish periodical plan of internal quality audit of the
implementation of Company SOPs v.s the activities of warehouse,
delivery, redressing quality control in each designated warehouse.

- Submit the internal quality audit report to QA Executive and copy to QM Manager

3. Other tasks are assigned by QA Executive and QA Manager


K? n?ng

- Intermediate Pharmacist or Bachelor of any fields related.

- Carefulness and accuracy

- Good at writen and oral communication in English

- Persistence and industriousness

- 2-3 years experience in quality control or quality assurance


Thông tin khác

- Th?i gian th? vi?c: 2 months
- Th?i gian làm vi?c: 8 hours/day
- C? h?i hu?n luy?n: - Follow up the Company and Department Training Plan
- Phúc l?i: - Discuss more detailed in the interview
- Ngày ngh?: - 18 days per year

Thông tin liên h?
Công ty: Zuellig Pharma Vi?t Nam Thành ph?: H? Chí Minh
Liên h?: Ms. Nguyen Thi Bich Ngoc Qu?c gia: Vietnam
Email: ntbngoc@zuelligpharma.com.vn ?i?n tho?i: 39102650
??a ch?: L?u 8, 37 Tôn ??c Th?ng, Q.1 Fax:Cty C? Ph?n KiDo
Công ty C? ph?n KIDO chính
th?c ???c thành l?p vào tháng 11/2003, ti?n thân là Nhà máy kem Wall’s
c?a Công ty TNHH Unilever Bestfoods Vi?t Nam ???c thành l?p n?m 1997
n?m trong Khu công nghi?p Tây B?c C? Chi v?i t?ng di?n tích 23.728m2.
KIDO có t?ng v?n ??u t? 20 tri?u USD v?i công su?t ho?t ??ng 9 tri?u
lít/n?m. ?ây là nhà máy hi?n ??i b?c nh?t ? khu v?c ?ông Nam Á, ???c
thi?t k? theo tiêu chu?n Châu Âu.

V?i m?c tiêu xây d?ng hình ?nh
kem KIDO’S ngày càng g?n h?n v?i ng??i tiêu dùng c? n??c, ngay t? khi
ti?p nh?n toàn b? nhà máy và công ngh? s?n xu?t c?a Wall’s, Công ty C?
Ph?n KIDO ?ã chu?n b? nh?ng chi?n l??c hoàn h?o ?? thâm nh?p vào th?
tr??ng Vi?t Nam nh? các ho?t ??ng marketing, qu?ng cáo, khuy?n mãi, xây
d?ng ??i ng? nhân viên ti?p th? n?ng ??ng, ti?n hành các ch??ng trình
tài tr?, ho?t ??ng xã h?i…

Ngoài ra, KIDO c?ng ?ã ??u t? và xây
d?ng m?t h? th?ng phân ph?i chuyên nghi?p ngành l?nh r?ng kh?p c? n??c
v?i nhi?u hình th?c bán l? ?a d?ng, m?i ngu?n l?c ???c v?n hành m?t
cách chuyên nghi?p và bài b?n ?? có th? ??a s?n ph?m ??n v?i ng??i tiêu
dùng nhanh chóng và thu?n l?i nh?t. ??n nay, KIDO ?ã chi?m g?n 60% th?
ph?n các s?n ph?m kem trung c?p và cao c?p. T?c ?? t?ng tr??ng hàng n?m
c?a KI DO ??c tính kho?ng 30% m?i n?m trong h?n 5 n?m qua.


m?t trong nh?ng doanh nghi?p hàng ??u trên th? tr??ng kem ?n và s?a
chua hi?n nay, KIDO ?ang s? h?u 3 nhãn hi?u chính là MERINO, CELANO và
WELL YO v?i các ch?ng lo?i s?n ph?m bao g?m kem h?p, kem h?, kem bánh,
kem que và s?a chua ?n. Bên c?nh nh?ng kh?u v? quen thu?c c?a qu?c t?
nh?: kem Chocolate, kem dâu và kem Vani, KIDO c?ng th?c hi?n chi?n l??c
?a d?ng hoá s?n ph?m v?i các kh?u v? phù h?p ng??i Vi?t nh?: xoài, mãng
c?u, ??u xanh, ??u ??, khoai môn, s?u riêng, s?a d?a… ??ng th?i b? sung
cho s?n ph?m s?a chua ?n các h??ng v? xoài, nha ?am…


Bên
c?nh ?ó, KIDO là m?t trong nh?ng doanh nghi?p ??u tiên trong ngành th?c
ph?m xây d?ng nhà máy theo tiêu chu?n GMP (Good Manufacturing
Practices), các bi?n pháp, thao tác th?c hành c?n tuân th? các nguyên
t?c b?o ??m s?n xu?t ra nh?ng s?n ph?m ??t yêu c?u ch?t l??ng VSATTP.

Bên
c?nh các ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, KIDO còn tham gia các ho?t ??ng
xã h?i nh? m?t trách nhi?m ??i v?i c?ng ??ng: tài tr? qu? h?c b?ng
Nguy?n H?u Th?, trao t?ng nhà tình th??ng B?n Tre, tài tr? cho ??ng bào
l? l?t Mi?n trung, t?o ?i?u ki?n cho các em h?c sinh sinh viên tham
quan, h?c h?i, ti?p xúc v?i th?c t?…..

Các thành tích trên ?ã
giúp cho KIDO không ch? t?n t?i và phát tri?n v?ng m?nh trên th? tr??ng
mà còn vinh d? nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng: Hàng Vi?t Nam Ch?t l??ng
cao, Ch?ng ch? qu?c t? HACCP, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, Doanh
nghi?p ??t chu?n ATVSTP 07/2004/SYT, Cúp vàng Th??ng Hi?u An Toàn Vì
S?c Kh?e C?ng ??ng, Doanh nghi?p xanh….

Song song v?i quá trình
phát tri?n, vi?c ??u t? phát tri?n ngu?n nhân l?c ???c xem là m?t chi?n
l??c quan tr?ng b?c nh?t c?a công ty. Trong h?n 5 n?m ?i vào ho?t ??ng,
chính sách và ch? ?? dành cho ng??i lao ??ng không ng?ng ???c c?i
thi?n. Công tác ?ào t?o ??c bi?t ???c chú tr?ng nh?m nâng cao tay ngh?,
trình ?? chuyên môn, k? n?ng qu?n lý.

Cùng v?i vi?c phát tri?n
th??ng hi?u trong n??c, KIDO ?ang xúc ti?n các ho?t ??ng qu?ng bá
th??ng hi?u ra n??c ngoài, ??c bi?t là th? tr??ng các n??c lân c?n.

Nay, ?? ph?c v? cho chi?n l??c phát tri?n, Công ty C? ph?n KIDO chúng tôi c?n tuy?n nhân s? v?i các yêu c?u nh? sau:
Scope
of work: Công ty Th?c ph?m hàng ??u t?i Vi?t Nam, chuyên s?n xu?t các
s?n ph?m t? s?a v?i ch?t l??ng và v? sinh cao, dây chuy?n s?n xu?t hi?n
??i b?c nh?t ?ông Nam Á.
Established year: 2003
Number staff: 400
Branches: - Chí nhánh l?n: Hà N?i, ?à N?ng, C?n Th?.
- H? th?ng phân ph?i ph? toàn qu?c.
- ?ang phát tri?n m?ng l??i tiêu th? ra th? tr??ng n??c ngoài.

Job code: KV073673 Industry: QA/QC
Location: HCM Working type: Employee
Salary: Negotiable Working time: Full time
Level: Team Leader Degree: Bachelor
Age: 26 - 36 Allowance: Theo ch? ?? chính sách công ty
Gender: Male/Female Deadline to apply: 15/10/2009

Job description

- Qu?n lý, l?p k? ho?ch cho nhóm nguyên v?t li?u
- Phân tích và tìm hi?u các nguyên nhân ?nh h??ng ??n ch?t l??ng nguyên v?t li?u.
- H? tr? vi?c yêu c?u m?u chu?n, l?u tr?, cách th?c ki?m m?u, ?ánh giá m?u trong quá trình ki?m tra và nh?n m?u nguyên v?t li?u.
- Ki?m tra, phân tích và báo cáo ch?t l??ng nguyên v?t li?u, bao bì theo tiêu chu?n c?a công ty.
- Xây d?ng k? ho?ch l?y m?u nguyên li?u, bao bì x?y ra s? c? không phù h?p.
- Tham gia các ho?t ??ng ISO, HACCP c?a phòng QA.

Skill
- Trình ?? chuyên môn :T?t nghi?p ??i h?c ngành Công ngh? Hóa - Th?c ph?m, Qu?n lý ch?t l??ng…
- Kinh nghi?m: T? 3-5 n?m ? v? trí t??ng ???ng trong công ty th?c ph?m, ?u tiên làm vi?c trong ngành kem, s?a, nu?c gi?i khát.
- Ngo?i ng?: Anh v?n (b?ng B tr? lên).
- Vi tính: Thông th?o Vi tính v?n phòng (Word, Excel, Access, Powerpoint)

Yêu c?u b? sung:
- Lãnh ??o nhóm
- C?n th?n t? m? trong công vi?c
- Hi?u rõ k? ho?ch làm vi?c nhóm ho?c b? ph?n
More information

- Probationary period: 02 tháng
- Working time: 44h/tu?n
- Experience: 3 Year
- Training opportunities: -???c hu?n luy?n n?i b? và bên ngoài ?? phát tri?n chuyên môn, ngh? nghi?p.
- Colleagues: - Môi tr??ng lám vi?c n?ng ??ng, thách th?c, ??ng nghi?p thân thi?n, hòa ??ng.
-
Benefit: - Các ch? ?? phúc l?i, th??ng theo thành tích và doanh s? cu?i
n?m. - ???c h??ng các ch? ?? ??y ?? theo Lu?t Lao ??ng. - Quà, ti?n
th??ng L? - T?t, tham quan ngh? mát, lu?ng tháng 13. Và r?t nhi?u ch?
?? ?ãi ng? khác ?ang chào ?ón b?n…
- Holidays: Theo Lu?t Lao ??ng
Contact Information
Company name: Cty C? Ph?n KiDo City: HCM
Contact: Mr. Bùi V?nh B?o Country: Vi?t Nam
Email: baobv@kidoicecream.com Phone: 08-38921326
Address: KCN Tây B?c, C? Chi Fax: 08-38921327


Job code: SLS Industry: Kinh doanh
Hóa sinh
Location: HCM, Working type: Employee
Salary: Negotiable Working time: Full time
Level: Staff Degree: College
Age: Unlimited Allowance: N/A
Gender: Male/Female Deadline to apply: 22/10/2009

Job description

* S? l??ng tuy?n: 3 nhân viên.

* M?i thông tin chi ti?t s? ???c trao ??i c? th? trong bu?i ph?ng v?n.

Skill

- T?t nghi?p ??i h?c/Cao ??ng chuyên ngành (Hóa , Sinh, Khoa h?c ?ng d?ng)
- Ít nh?t b?ng B Anh v?n
- Vi tính v?n phòng
- Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, có tinh th?n trách nhi?m.
-
?u tiên ?ng viên kinh nghi?m trong l?nh v?c kinh doanh thi?t b? phòng
ki?m nghi?m, thi?t b? ngành hóa, thi?t b? phòng nghiên c?u, ...


**
?ng viên quan tâm vui lòng ghi rõ mã s? v? trí ?ng tuy?n trên h? s? và
n?p h? s? v? công ty theo ??a ch? bên d??i (g?p Ms. Hoa)
Ho?c g?i v? ??a ch? email: hoa_y_hcm@hcm.fpt.vn

Vui lòng không liên h? qua ?i?n tho?i

More information

-
Benefit: - Có c? h?i tham d? các khóa hu?n luy?n chuyên môn trong và
ngoài n??c. - ???c h??ng các phúc l?i theo lu?t lao ??ng VN và các phúc
l?i khác theo qui ??nh công ty.

Contact Information
Company name: Công ty TNHH Hoa Ý City: HCM,
Contact: Ms. Lê Th? Vân Hoa Country: Vi?t Nam
Email: hoa_y_hcm@hcm.fpt.vn Phone:
Address: 06 Yên Th?, P. 2 Fax:
VP?D Neo Agro Business Co., Ltd.
Có m?t t?i
th? tr??ng trên 10 n?m trong l?nh v?c phân ph?i v?t t?, thi?t b? y t?,
ch?t ph? gia trong th?c ?n gia súc, gia c?m, th?y s?n, v?t t? trong
ngành in (m?c in UV, ?èn UV....)
Scope of work: Chuyên cung c?p các d?ng c? và trang thi?t b? trong ngành y t?
Established year: 1993

Job code: N/A Industry: Pharmaceutical/Biotechnology
Location: HCM Working type: Employee
Salary: Negotiable Working time: Full time
Level: Staff Degree: Intermediate
Age: 22 - 35 Allowance: N/A
Gender: Male/Female Deadline to apply: 20/10/2009

Job description
Thông tin chi ti?t có liên quan ??n công vi?c s? ???c trao ??i c? th? trong bu?i ph?ng v?n.
S? l??ng: 03 ng??i

Skill
Nam ho?c N?
T?t nghi?p Trung h?c y d??c ho?c c? nhân sinh h?c
Có kinh nghi?m bán hàng các s?n ph?m y t?, v?t t? tiêu hao và hóa ch?t trong các b?nh vi?n
Vi tính thành th?o


Xin vui lòng g?i h? s? kèm theo 01 t?m hình m?i nh?t v? ??a ch?: 74/13/14 Tr??ng Qu?c Dung, Ph??ng 10, Qu?n Phú Nhu?n, TP.HCM

Th?i gian n?p h? s? ??n h?t ngày 20/10/2009

More information
- Experience: 1 Year

Contact Information
Company name: VP?D Neo Agro Business Co., Ltd. City: HCM
Contact: Ms. Trâm Country: Vi?t Nam
Email: neohcm@hcm.vnn.vn Phone: 0918674488
Address: 74/13/14 Tr??ng Qu?c Dung, Qu?n Phú Nhu?n Fax:

S? l??c v? công ty
Novozymes Company
http://www.novozymes.com

S? l??c v? công ty:
Novozymes is the world leader in bioinnovation. Together with customers across a broad array of
industries we create tomorrow’s industrial biosolutions, improving our customers’ business and the use of
our planet’s resources. With over 700 products used in 130 countries, Novozymes’ bioinnovations
improve industrial performance and safeguard the world’s resources by offering superior and sustainable
solutions for tomorrow’s ever-changing marketplace.
Quy mô công ty:
25-99
??a ch? công ty:
Liên h?: EAC Rep Office - 4th Floor, Block A2, 36 Tay Thanh Street, Tan Phu Dist

Chi Ti?t Công Vi?c
Ch?c danh:
Business Consultant For Biological Agriculture (Bioag)
Mã s? công vi?c:
Mô t? Công vi?c:
Will discuss in the interview

Yêu C?u Công Vi?c
Yêu c?u chung:
S? n?m kinh nghi?m: 10 n?m
C?p b?c t?i thi?u: Tr??ng nhóm/Giám sát
B?ng c?p t?i thi?u: C? nhân

The
candidates should have degree in Agricultural sciences from reputed
institute, Agriculture Engineer or Master in Agriculture, experience of
10-12 years in sales and marketing of agriculture inputs, have sound
knowledge of the industry and should be willing to travel extensively.
Knowledge of spoken and written English is a must.


Remuneration
will be at par with industry and will not be a constraint for the right
candidate. Please click "Apply" below to send your application with a
comprehensive CV, copies of the relevant certificates and a
nonreturnable photograph to us

Or contact:
Do Thi Hoang Lien (Ms)
Department Manager
Representative Office of EAC Industrial Ingredients Pte Ltd
4th Floor, Block A2, 36 Tay Thanh Street,
Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist

Nh?n h? s? ?ng viên b?ng ngôn ng?:
Ti?ng Anh
K? n?ng
K? n?ng b?t bu?c:
K? n?ng mong mu?n:
Thông Tin Chung
Lo?i hình làm vi?c:
Toàn th?i gian c? ??nh
N?i làm vi?c:
H? Chí Minh
Ngành ngh?:
Nông nghi?p/Lâm nghi?p
Bán hàng
C?p b?c t?i thi?u:
Tr??ng nhóm/Giám sát
M?c l??ng:
C?nh tranhS? l??c v? công ty

IBRO MAR HOLDINGS/CULIMER B.V VIETNAM
http://www.culimer.com
S? l??c v? công ty:
IbroMar
is a Dutch group of companies processing and trading frozen seafood
worldwide with Culimer branch companies/offices located in Rotterdam,
London, Beijing, Dubai and Ho Chi Minh City. Our Representative Office
in Ho Chi Minh is facilitating the company in sourcing; controlling
quality and better communication with suppliers, for more details
please visit our website at www.culimer.com.
Quy mô công ty:
25-99
??a ch? công ty:
28/12, Phan Dinh Giot Str., Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Chi Ti?t Công Vi?c
Ch?c danh:
Quality Control Inspector
Mã s? công vi?c:
Mô t? Công vi?c:

Quality Control Inspector

-
Carry out detailed quality inspections of products and sampling in
supplier’s factory against IbroMar’s specific quality requirements and
standards.

- Instruct/guide suppliers to produce samples and products to IbroMar’s standards.

-
Update quality records and requirements to ensure these requirements
are followed-up in your daily work and communicated with all inspectors
in a timely and effective manner.

- Identify causes and agree
with suppliers on corrective actions for production problems found
during inspection. Set quality improvement plans and goals with
suppliers and follow-up with the effectiveness.

- Ensure production and delivery problems feedback to the General Manager in a clear and timely manner.

- Prepare daily, weekly and monthly QC reports, and non-conformity reports.

- Other duties ad assigned by General Manager for seafood trading activities.
Yêu C?u Công Vi?c
Yêu c?u chung:
S? n?m kinh nghi?m: 3 n?m
C?p b?c t?i thi?u: Nhân viên
B?ng c?p t?i thi?u: K? S?

• University degree in Fishery or Agriculture fields;

At least 03 years experience in the field seafood quality
control/assurance; preferably having experience working in foreign
companies.
• Practical command in writing and oral communication skills in Vietnamese and English;
• Practical knowledge of computer skills;
• Willingness and capacity to travel in-country;


Interested
applicants may wish to send detailed Curriculum Vitae* with an
Application in English, one recent photo, copies of education degree
and other certificates, if available, in a sealed envelope marked
“Application to Quality Control Inspector position” to:
Ibro Mar B.V Vietnam Representative Office

Add.: 28/12, Phan Dinh Giot Str., Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Deadline for CVs submission is 5th November 2009.

*
Only short-listed candidates will be contacted for interviews. No
telephone enquiries will be entertained. Detailed job description will
be made available to short listed candidates only.

Nh?n h? s? ?ng viên b?ng ngôn ng?:
Ti?ng Anh
K? n?ng
K? n?ng b?t bu?c:
- English
Cao c?p
K? n?ng mong mu?n:
Thông Tin Chung
Lo?i hình làm vi?c:
Toàn th?i gian c? ??nh
N?i làm vi?c:
H? Chí Minh
Ngành ngh?:
Th?c ph?m/?? u?ng
Nông nghi?p/Lâm nghi?p
C?p b?c t?i thi?u:
Nhân viên
M?c l??ng:
C?nh tranh
Chi ti?t vi?c làm tuy?n d?ng: C? nhân ngành hóa sinh/lý sinh/phôi h?c/sinh h?c/CNSH

Thông tin doanh nghi?p tuy?n d?ng
Công ty: B?nh vi?n An Sinh
??a ch?: 10 Tr?n Huy Li?u, P. 12, Q. Phú Nhu?n
Mô t?: B?nh vi?n ?a khoa k? thu?t cao tiêu chu?n qu?c t?, n?i cung c?p các d?ch v? y t? ch?t l??ng cao cho khách hàng.

Thông tin v? trí tuy?n d?ng
Ch?c danh/V? trí: C? nhân ngành hóa sinh/lý sinh/phôi h?c/sinh h?c/CNSH
S? l??ng tuy?n: 1
L?nh v?c ngành ngh?: - D??c/Hóa ch?t/Sinh hóa
??a ?i?m làm vi?c: - TP.H? Chí Minh
Mô t? vi?c làm:
- M?i thông tin chi ti?t v? vi?c làm tuy?n d?ng s? ???c trao ??i c? th? trong bu?i ph?ng v?n.
K? n?ng t?i thi?u:
- T?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành hóa sinh/lý sinh/phôi h?c/sinh h?c/CNSH

Trình ?? t?i thi?u: ??i h?c
Kinh nghi?m yêu c?u: Ch?a có kinh nghi?m
Yêu c?u gi?i tính: Không yêu c?u
Hình th?c làm vi?c: Nhân viên chính th?c
M?c l??ng: Th?a thu?n
Th?i gian th? vi?c: Trao ??i tr?c ti?p khi ph?ng v?n
Các
ch? ?? khác: Môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, thân thi?n, c? h?i phát
tri?n ngh? nghi?p cao v?i các ch? ?? ?ãi ng? th?a ?áng.

Yêu c?u h? s?:
- ??n xin vi?c làm.
- S? y?u lý l?ch.
- H? kh?u, ch?ng minh nhân dân và gi?y khám s?c kh?e.
- Các b?ng c?p có liên quan, 1 t?m hình 4x6.
* Vui lòng không liên l?c qua ?i?n tho?i.
Th?i gian ??ng tin: 30.09.2009
H?n n?p h? s?: 15.10.2009

Thông tin liên h? Nhà tuy?n d?ng
Ng??i liên h?: Phòng t? ch?c nhân s?
??a ch? liên h?: 10 Tr?n Huy Li?u, P. 12, Q. Phú Nhu?nChi ti?t vi?c làm tuy?n d?ng: K? thu?t viên xét nghi?m

Thông tin doanh nghi?p tuy?n d?ng
Công ty: Công ty TNHH trung tâm y khoa Ph??c An (Hepa)
??a ch?: 95A Phan ??ng L?u, P. 7, Q. Phú Nhu?n (l?u 4)

t?: Trung tâm y khoa Ph??c An (Hepa) là trung tâm y t? t? nhân có khám
ch?a b?nh cho ng??i có th? b?o hi?m y t?, ???c trang b? các ph??ng ti?n
ch?n ?oán hi?n ??i, chính xác cao, v?i nhi?u chuyên khoa, ??i ng? y bác
s?, c? v?n nhi?u kinh nghi?m, ph?c v? và ?áp ?ng t?t nh?t m?i nhu c?u
c?a b?nh nhân.
* C? s?:
- C? s? 1: 473 S? V?n H?nh, P. 12, Q. 10.
- C? s? 2: 441 - 443 Nguy?n Th? Tú, P. Bình H?ng Hòa B, Q. Bình Tân.
- C? s? 3: 95A Phan ??ng L?u, P. 7, Q. Phú Nhu?n.
- C? s? 4: 581 - 583 L?y Bán Bích, P. Phú Th?nh, Q. Tân Phú.
- C? s? 5: 42 ???ng 26, P. 10, Q. 6.

Thông tin v? trí tuy?n d?ng
Ch?c danh/V? trí: K? thu?t viên xét nghi?m
S? l??ng tuy?n: 1
L?nh v?c ngành ngh?:
- C? khí/K? thu?t ?ng d?ng
- D??c/Hóa ch?t/Sinh hóa
??a ?i?m làm vi?c: - TP.H? Chí Minh
Mô t? vi?c làm:
- Nhân viên ??ng máy.
- Làm vi?c t?i qu?n Phú Nhu?n, Q. Tân Phú, Q. 6.
- M?i thông tin chi ti?t v? vi?c làm tuy?n d?ng s? ???c trao ??i c? th? trong bu?i ph?ng v?n.
K? n?ng t?i thi?u:
- T?t nghi?p C? nhân chuyên ngành xét nghi?m, hóa sinh, sinh h?c phân t?.
- Có kinh nghi?m, thành th?o Vi tính v?n phòng.

Trình ?? t?i thi?u: ??i h?c
Kinh nghi?m yêu c?u: 1 n?m
Yêu c?u gi?i tính: Không yêu c?u
Hình th?c làm vi?c: Nhân viên chính th?c
M?c l??ng: Th?a thu?n
Th?i gian th? vi?c: Trao ??i tr?c ti?p khi ph?ng v?n
Các ch? ?? khác: - L??ng th?a thu?n.
Yêu c?u h? s?:
- ??n xin vi?c làm th? hi?n quá trình công tác, kinh nghi?m...
- S? y?u lý l?ch.
- H? kh?u, ch?ng minh nhân dân và gi?y khám s?c kh?e.
- Các b?ng c?p có liên quan.
* Ch? ph?ng v?n nh?ng ?ng viên ??t yêu c?u.
Th?i gian ??ng tin: 30.09.2009
H?n n?p h? s?: 30.10.2009

Thông tin liên h? Nhà tuy?n d?ng
Ng??i liên h?: Ms. Tuy?t Trân
??a ch? liên h?: 95A Phan ??ng L?u, P. 7, Q.

Xem lý lịch thành viên http://bioclub.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết