CLB Phát Triển Ý Tưởng Khoa Học

Đại học Nông Lâm Tp.HCM


You are not connected. Please login or register

Phát triển Nấm ăn và nấm dược liệu

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

hiện nay nấm được coi là một thực phẩm dinh dưỡng có giá trị và là một vị thuốc cao cấp. bên cạnh đó nấm còn giải quyết nhu cầu việc làm và nâng cao thu nhập cho những người nông dân lúc nông nhàn. và điều quan trọng là định hướng khoa học về phát triển nấm ăn và nấm dược liệu đang đòi hỏi những trường, trung tâm nghiên cứu có thế mạnh về nông nghiệp quan tâm.
do đó, tôi xin trình bày một số đề tài liên quan tới nấm ăn và nấm dược liệu đang phát triển ở trường ta.
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI (SINH VIÊN)

Tên đề tài:
PHÂN LẬP VÀ TẠO BỘ SƯU TẬP MỘT SỐ DÒNG NẤM MÈO
TỪ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Mã số:
Tên chủ nhiệm đề tài: Phan Hữu Tín
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Quang
Cơ quan chủ trì đề tài: Bộ môn Công Nghệ Sinh Học
Địa chỉ: Khu Song Lập, Đại Học Nông Lâm TP.HCM Điện thoại: 083. 7220295
Cơ quan chủ quản đề tài: Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Địa chỉ: Khu phố 6, phương Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. HCM Điện thoại: 8963340
Dự kiến kinh phí (đồng): 5.000.000 đồng
Bằng chữ: Năm triệu đồng
Thời gian nghiên cứu (tháng): 12 tháng
Bắt đầu: …………/…………/20…….
Kết thúc:………./…………/20……..

Loại hình nghiên cứu: Lĩnh vực khoa học:
NC cơ bản
x NC ứng dụng NC thực nghiệm Tự nhiên Kỹ thuật Nông nghiệp
x

Cơ quan ứng dụng kết quả nghiên cứu:
- Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM.
- Các Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng.
- Các cơ sở sản xuất nấm ăn.
Tóm tắt nội dung nghiên cứu:
1. Cơ sở để tiến hành nghiên cứu (Yêu cầu, điều kiện, phương pháp)
Hiện nay tình hình sản xuất nấm mèo rất được quan tâm và phát triển rộng rãi. Vì nấm mèo vừa là nấm ăn và vừa có tính dược liệu. Sản xuất nấm mèo có giá trị kinh tế cao giúp cho người nông dân cải thiện cuộc sống và tăng thu nhập. Bên cạnh đó nó còn mang những giá trị y dược to lớn trong việc chữa trị một số bệnh thấp khớp, tim mạch… Hiện nay ở Trường Đại Học Nông Lâm chưa có đơn vị nào lưu trữ và tạo bộ sưu tập nấm mèo tự nhiên phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng trong sản xuất. Do đó, nhóm đề xuất thực hiện đề tài phân lập và tạo bộ sưu tập nấm mèo từ môi trường tự nhiên nhằm lưu giữ để bảo tồn nguồn gene quý trong tự nhiên.
2. Các yêu cầu kinh tế kỹ thuật (Các thông số kỹ thuật cần đạt, tính công nghệ, các yêu cầu khác: thiết kế, quy trình kỹ thuật ….)
- Thu thập những mẫu nấm mèo trong tự nhiên từ nhiều vùng khác nhau.
- Phân lập và giữ giống trong điều kiện phòng thí nghiệm.
- Phân biệt hình thái giữa các loại nấm mèo phân lập được.
3. Sản phẩm của đề tài (khả năng triển khai vào SX, hiệu quả kinh tế xã hội dự kiến)
Tạo bộ sưu tập nấm mèo ngoài tự nhiện từ nhiều vùng khác nhau, phân loại nấm mèo dựa vào hình thái.


Ngày ……… tháng ……… năm 200…… Ngày ……… tháng ……… năm 200……
Giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đề tài
(Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ……… tháng ……… năm 200…… Ngày ……… tháng ……… năm 200……
Cơ quan chủ quản Cơ quan chủ trì
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)


THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (SINH VIÊN)
Tên đề tài:
PHÂN LẬP VÀ TẠO BỘ SƯU TẬP MỘT SỐ DÒNG NẤM MÈO TỪ
MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Mã số:
Thời gian thực hiện: ….. tháng, từ tháng...…/……./20…. . đến tháng.. ..…/……../20….
Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng
Cấp quản lý: Trường
Họ và tên chủ nhiệm đề tài: Phan Hữu Tín
Lớp:DH07SH Khoa/Bộ môn: Công nghệ sinh học Điện thoại liên lạc: 0168.9604.889
Họ và tên giáo viên hướng dẫn (học hàm, học vị): Nguyễn Minh Quang
Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Cơ quan chủ trì: Bộ môn Công Nghệ Sinh Học
Địa chỉ: Khu Song Lập, Đại Học Nông Lâm Tp. HCM Điện thoại: 083. 7220295
Cơ quan phối hợp chính: Phòng Thí Nghiệm Vi Sinh, Bộ môn Công Nghệ Sinh Học

Những người thực hiện chính:
TT Họ và tên Chuyên môn Nhiệm vụ
1. Phan Hữu Tín DH07SH
2. Lê Thị Lan Chi DH07SH

Mục tiêu đề tài:
Phân lập và tạo bộ sưu tập nấm mèo từ môi trường tự nhiên.
Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập mẫu nấm mèo trong tự nhiên.
- Phân lập nấm mèo trên môi trường PDA.
- Phân biệt hình thái và lưu giữ giống nấm mèo phân lập được trong tự nhiên.
Nhu cầu kinh tế - xã hội, địa chỉ áp dụng:
Ứng dụng vào thực tế sản xuất, cung cấp giống cho một số cơ sở sản xuất có nhu cầu. Phục vụ một số nghiên cứu về giá trị y dược trong nấm mèo. Đồng thời bảo tồn nguồn gene tự nhiên sẽ có lợi cho các nghiên cứu về nấm mèo sau này.


Phương pháp nghiên cứu:
1. Thu thập mẫu nấm mèo trong tự nhiên.
2. Phân lập mẫu nấm mèo trên môi trường PDA.
3. Tạo bộ sưu tập, bảo tồn nguồn gene.
Sản phẩm của đề tài: bộ sưu tập các nguồn gene trong tự nhiên của nấm mèo.
Tiến độ thực hiện:
TT Nội dung công việc Kết quả cần đạt Thời gian Người thực hiện
1.
2.
3. Thu thập mẫu nấm mèo trong tự nhiênPhân lập nấm mèo trên môi trường PDAPhân biệt hình thái và lưu giữ giống nấm mèo phân lập được trong tự nhiên Tập hợp những mẫu nấm mèo từ nhiều vùng khác nhau ngoài tự nhiên

Tạo khuẩn lạc thuần của nấm mèo trên môi trường PDA


Bộ sưu tập giống nấm mèo 4 tháng
4 tháng
4 tháng Phan Hữu Tín
Lê Thị Lan Chi
Phan Hữu Tín

Kinh phí thực hiện đề tài (đồng): 5.000.000 đồng
TT Nguồn kinh phí Tổng số Trong đó
Thuê khoán chuyên môn Nguyên vật liệu Thiết bị máy móc Xây dựng sửa chữa nhỏ Chi khác
AB
Tổng số

Trong đó:
- Kinh phí SNKH
- Khác
Thu hồi 5.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 1.000.000

Ngày ……… tháng ……… năm 200…… Ngày ……… tháng ……… năm 200……
Giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đề tài
(Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ……… tháng ……… năm 200…… Ngày ……… tháng ……… năm 200……
Cơ quan chủ quản Cơ quan chủ trì
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI MÃ SỐ:……………………………..
(Từ ngân sách sự nghiệp khoa học)
TT Nội dung các khoản chi Thành tiền
(đồng) Tỷ lệ %
1
2
3
4 Thuê khoán chuyên môn
Nguyên vật liệu
Thiết bị và sửa chữa nhỏ
Chi khác 2.000.000
2.000.000
0
1.000.000 40
40
0
20
Tổng cộng: 5.000.000 100

GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI
Khoản 1 – Thuê khoán chuyên môn
TT Nội dung thuê khoán Thành tiền (đồng)
1
2 Thu thập các nguồn nấm mèo trong tự nhiên
Phân lập và làm thuần nấm mèo 1.000.000
1.000.000
Cộng 2.000.000
Khoản 2 – Nguyên vật liệu
TT Nguyên vật liệu Thành tiền (đồng)
1
2
3
4
5
6
7
8 Agar
Glucose
Dextrose
NaCl
Khoai tây
Đĩa Petri
Ống nghiệm
CồnCộng 2.000.000

Khoản 3 – Thiết bị và sửa chữa nhỏ: 0 đồng
Khoản 4 – Chi khác: 1.000.000 đồng
Cộng các khoản (1, 2, 3, 4): 5.000.000 đồng
BAN GIÁM HIỆU PHÒNG QLNC Khoa học GIÁO VIÊN HD CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Xem lý lịch thành viên
Hiện tại mình đang bắt đầu quan tâm tới những vấn đề về nấm ăn. Bạn có tài liệu nào liên quan tới phân lập, nhân meo, trồng nấm ăn thì cho mình với. Mình cũng rất thích đề tài mà bạn đang tiến hành. Có lẽ mình sẽ tìm hiểu thêm về việc nhân meo nấm, bạn hướng dẫn cho mình phương pháp. Ban nhớ giúp mình với. Email của mình là:caydua07@gmail.com. Xin cảm ơn.
Rất mong được diễn đàn quan tâm.

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết