CLB Phát Triển Ý Tưởng Khoa Học

Đại học Nông Lâm Tp.HCM


You are not connected. Please login or register

BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH CÁC GIỐNG (CHI) VI KHUẨN PHÂN HỦY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT TRỒNG CHUYÊN CANH LÚA BA VỤ Ở TIỀN GIANG

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (SINH VIÊN)
Tên đề tài:
BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH CÁC GIỐNG (CHI) VI KHUẨN PHÂN HỦY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT TRỒNG CHUYÊN CANH LÚA BA VỤ Ở TIỀN GIANG
Mã số:
Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 23/06/2009 đến tháng 23/12/2010
Kinh phí thực hiện: 8,000,000 đồng
Cấp quản lý: TRƯỜNG
Họ và tên chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Chí
Lớp: DH07SH Khoa/Bộ môn: Công Nghệ Sinh Học Điện thoại liên lạc: 0977624536
Họ và tên giáo viên hướng dẫn (học hàm, học vị): Ks. Nguyễn Văn Lẫm
Cơ quan chủ quản: Bộ môn Công Nghệ Sinh Học
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường: Linh Trung, Quận: Thủ Đức, Tp. HCM Điện thoại: 083. 8963340
Cơ quan phối hợp chính: Phòng thí nhiệm vi sinh, Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học
Những người thực hiện chính:
TT Họ và tên Chuyên môn Nhiệm vụ
1. Nguyễn Văn Chí Sinh viên Nhóm trưởng
2. Hồ Ngọc Khuyết Sinh viên Thành viên

Mục tiêu đề tài:
Tìm ra giống vi khuẩn có khả năng phân hủy thuốc Bảo vệ thực vật trong đất trồng lúa chuyên canh.
Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập mẫu đất tại các vùng chuyên canh lúa ba vụ ở Tiền Giang,
- Phân lập các giống vi khuẩn có trong mẫu đất trồng lúa. Phân nhóm các giống vi khuẩn theo hình dạng khuẩn lạc, phân chia theo nhóm Gr-, Gr+.
- Bố trí các nghiệm thức xử lý thuốc bảo vệ thực vật cho từng dạng khuẩn lạc.
- Phân tích kết quả thí nghiệm bằng kỹ thuật HPLC và chọn lọc giống vi khuẩn có khả năng phân giải thuốc bảo vệ thực vật.
Nhu cầu kinh tế - xã hội, địa chỉ áp dụng:
Đây là biện pháp sinh học để sử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên đất trồng để tiến đến một nền nông nghiệp sạch, hiệu quả cao và đặc biệt không gây ô nhiễm trở lại đối với môi trường.
Phương pháp nghiên cứu
a) Phân lập vi khuẩn có khả năng phân giải thuốc bảo vệ thực vật từ đất
Bước 1: Thu thập mẫu đất tại các vùng chuyên canh lúa ba vụ ở Tiền Giang. Các mẫu đất được đưa về thí nghiệm và bảo quản ở nhiệt độ 4oC.
Bước 2: 20g đất được thêm vào 100ml môi trường Phosphate Buffered Saline trong những bình Schott và được lắc qua đêm.
Sau khi lắc, các mẫu được giữ cố định trong vòng 1 giờ.
Lấy 5ml phần nổi thêm vào 45ml các môi trường sau:
- Basal Salts Medium;
- Basal Salts Medium + 0.05 g/l Yeast;
- Basal Salts Medium + 0.3g/l Yeast;
- R2A Broth
Tất cả môi trường được thêm vào riêng biệt từng gốc thuốc: lân hữu cơ (Sago-Super 3D, 20EC); nhóm Carbamate (Bassa 50EC) và nhóm Pyrethroide (SecSaigon), những mẫu làm giàu được ủ ở 30oC trong 2 ngày. Sau đó, hút 1ml dịch vi khuẩn chuyển qua các bình serum chứa 9 ml BSMY với tương ứng các gốc thuốc Bảo Vệ thực vật trên như là một cơ chất phát triển.
Bước 3: Quan sát vòng phân giải và làm thuần vi khuẩn
Sau khi làm giàu, 0.1ml dung dịch làm giàu được cấy vào trong những đĩa môi trường BSM, BSMY và BSM3 được thêm vào các gốc thuốc Bảo vệ thực vật. Các đĩa được ủ trong điều kiện 30oC và đo vòng phân giải bao quanh các khuẩn lạc.
Các khuẩn lạc nghi ngờ sẽ được cấy chuyền qua những đĩa môi trường BSMY chứa gốc thuốc bảo vệ thực vật trên cho đến khi chọn được những khuẩn lạc thuần.
b) Bố trí thí nghiệm để kiểm khả năng phân hủy thuốc Bảo vệ thực vật
Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên cho từng gốc thuốc: lân hữu cơ (Sago-Super 3D, 20EC); nhóm Carbamate (Bassa 50EC) và nhóm Pyrethroide (SecSaigon) và nghiệm thức đối chứng (không có các gốc thuốc bảo vệ thực vật trên). Mỗi nghiệm thức có ba lần lập lại.
c) Sử dụng kỹ thuật HPLC để phân tích khả năng phân giải thuốc Bảo vệ thực vật
d) Khảo sát các đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh hóa
- Khảo sát các đặc điểm hình thái:
Nhuộm Gram
Nhuộm Axit fast
Khả năng di động
- Khảo sát các đặc điểm sinh hóa:
Phản ứng Catalase
Phản ứng lên men tạo axit
Sự thủy phân Gelatin
e) Định danh dòng vi khuẩn chọn lọc được.
Sản phẩm của đề tài:
Chọn lọc giống vi khuẩn có khả năng phân giải thuốc bảo vệ thực vật.
Tiến độ thực hiện:
TT Nội dung công việc Kết quả cần đạt Thời gian Người thực hiện
12


34
Thu thập mẫu đất tại các vùng chuyên canh lúa ba vụ ở Tiền Giang

Phân lập các giống vi khuẩn có trong mẫu đất trồng lúa. Phân nhóm các giống vi khuẩn theo hình dạng khuẩn lạc, phân chia theo nhóm Gr-, Gr+.

Bố trí các nghiệm thức xử lý thuốc bảo vệ thực vật cho từng dạng khuẩn lạc.


Phân tích kết quả thí nghiệm bằng kỹ thuật HPLC và chọn lọc giống vi khuẩn có khả năng phân giải thuốc bảo vệ thực vật. Thu thập được 30 mẩu đất tại 3 huyện trong tỉnh

Phân lập và phân nhóm vi khuẩn có trong mẩu đấtNghiệm thức khảo sát khả năng phân giải thuốc bảo vệ thực vật.


Chọn lọc giống vi khuẩn có khả năng phân giải thuốc bảo vệ thực vật 2 tháng6 tháng
6 tháng3 tháng Nguyễn Văn Chí
Hồ Ngọc Khuyết

Nguyễn Văn Chí
Hồ Ngọc Khuyết


Kinh phí thực hiện đề tài (đồng): 8,000,000 đồng
TT Nguồn kinh phí Tổng số Trong đó
Thuê khoán chuyên môn Nguyên vật liệu Thiết bị máy móc Xây dựng sửa chữa nhỏ Chi khác
AB
Tổng số

Trong đó:
- Kinh phí SNKH
- Khác
Thu hồi 8,000,000

5,000,000

2,000,000

0

0

1,000,000Ngày ……… tháng ……… năm 200…… Ngày ……… tháng ……… năm 200……
Giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đề tài
(Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ……… tháng ……… năm 200…… Ngày ……… tháng ……… năm 200……
Cơ quan chủ quản Cơ quan chủ trì
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI MÃ SỐ:
(Từ ngân sách sự nghiệp khoa học)
TT Nội dung các khoản chi Thành tiền
(đồng) Tỷ lệ %
1
2
3
4 Thuê khoán chuyên môn
Nguyên vật liệu
Thiết bị và sửa chữa nhỏ
Chi khác 5,000,000
2,000,000
0
1,000,000 62,5
25
0
12,5
Tổng cộng: 8,000,000 100
GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI
Khoản 1 – Thuê khoán chuyên môn
TT Nội dung thuê khoán Thành tiền (đồng)
1


2 Thu thập mẫu đất tại 3 huyện của tỉnh Tiền Giang


Phân tích dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật bằng kỷ thuật HPLC

1,000,000


4,000,000
Cộng 5,000,000
Khoản 2 – Nguyên vật liệu
TT Nguyên vật liệu Thành tiền (đồng)
1
2
3
4
5
6
7
8 Agar
Tryptone
Bacto Yeast extract
NaCl
Đĩa petri
Crystal violet
Safranin
Fuschin 250.000
450.000
600.000
50.000
350.000
100.000
100.000
100.000
Cộng 2,000,000

Khoản 3 – Thiết bị và sửa chữa nhỏ: 0 đồng
Khoản 4 – Chi khác: 1,000,000 đồng
Cộng các khoản (1, 2, 3, 4): 8,000,000 đồng
BAN GIÁM HIỆU PHÒNG QLNC Khoa học GIÁO VIÊN HD CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết